Pál levele Tituszhoz

A pásztori levelekbe tartozó levél fogságban, Rómában született Kr. u. 65-ben.

Titusz a krétai gyülekezet elöljárója, akinek Kréta városaiban presbiterek szolgálatba állítása volt Páltól adott feladata. Ebben a feladatban próbál ezzel a levéllel segítséget nyújtani.

Krétán még a kialakulás kezdeti stádiumában voltak a keresztyén gyülekezetek, amelyek működéséhez szükség volt az Istenben engedelmes presbiterek és püspökök szolgálatba állítására. Megfigyelhető, hogy a két tisztség elvárásai azonosak és nincs közöttük egymástól függő viszony megemlítve.

Felhívja a figyelmet az egészséges (Isten igéjének tiszta hirdetése) tanításra. Ennek egyik fontos eleme a tévtanítók elleni fellépés. Tudniuk kell a híveknek, hogy melyik a helyes út.

Isten kegyelme arra inti a gyülekezet tagjait, hogy a kegyes életet részesítsük előnyben a fennhéjázó világi élettel szemben.

Minden emberrel szemben alakítsanak ki pozitív viszonyt, hogy ezen keresztül is meglátszódjon a hitetlenek felé Isten mérhetetlen szeretete.

Sok beszédnek sok az alja. Mondja a közmondás. De Pál is óv a felesleges vitatkozásoktól, inkább a hitből fakadó jó cselekedetek gyakorlását állítja példaként elénk.

Miért nem ért egyet Pál a gnózis hirdetőivel?

„Azt vallják, hogy ismerik Istent, de cselekedeteikkel tagadják, mert utálatosak, engedetlenek és minden jó cselekedetre alkalmatlanok.” (Tit 1, 16)

Értelmezés:

A gnózis (= ismeret) olyan filozófiai és mitikus vonásokat egyesítő gondolkodási forma, amely az emberben lévő isteni elemek felfedezésében és azoknak az istenséggel való újraegyesülésében kereste a MEGVÁLTÁSt. A gnózist hirdető mozgalom: a gnoszticizmus a Kr. u. 1. és 2. szd. fordulóján erősödött meg és terjedt el a Római Birodalomban K-ről Ny felé haladva, nem annyira elkülönült mozgalomként, mint inkább a különféle pogány MISZTÉRIUMVALLÁSokat, a ZSIDÓ és KERESZTYÉN közösségeket befolyásoló hatásként. (Arcanum)

Ennek az irányzatnak a képviselőivel folytatott Pál újra és újra harcot.

„Timóteus, őrizd meg a rád bízott kincset. Fordulj el a hazug módon ismeretnek nevezett szentségtelen, üres beszédektől és ellenvetésektől, amelyeket egyesek elfogadva eltévelyedtek a hittől. A kegyelem veletek!” (1Tim 6, 20-21)

A gnoszticizmus főbb összeütköző pontjai a kereszténységgel:

  • Az üdvözüléshez elég az ismeret, az ismeret nagyobb a hitnél
  • Az ember meg tudja menteni önmagát (nincs szükség Jézus megváltására)
  • Megváltásban csak azok részesülhetnek, akik testében megvan az isteni szikra

Bizony felvetődhet a kérdés bennünk is, hogy hisszük-e, hogy Jézus az egyedüli út az üdvözüléshez.

Ha keresztényként látjuk a világot, akkor a Jézusba vetett bizalom nem inoghat meg.

Akkor sem, ha jönnek újabb és újabb népszerű és újszerű tanítások.

Mert mit mond a Biblia központi üzenete?

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött Fiának nevében.” (János 3, 16-18)

Példaképnek lenni elköteleződést jelent Jézus iránt:

„te magad légy példaképük a jó cselekedetekben, mutass nekik a tanításban romlatlanságot és komolyságot, beszéded legyen feddhetetlen és egészséges, hogy megszégyenüljön az ellenfeled, mivel semmi rosszat sem tud mondani rólunk.” (Tit 2, 7-8)

„most azonban vessétek el magatoktól mindezt: a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az istenkáromlást és szátokból a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt.” (Kol 3, 8-10)

„Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Máté 5, 16)

Az teljesen biztos, hogy a fent jelzett tanítás alapja maga a Biblia. Hiszen ebben ismerhetjük meg azokat a fontos magatartás formákat, amelyeket tovább kell adnunk másoknak.

Képzeljük el, hogy valaki ismeri az életünket. Lát minden nap, hallja, amit beszélünk, látja hogyan viselkedünk a családdal, milyen szívvel vagyunk a rászorulók iránt és azt is látja, hogy milyen a munkamorálunk. És persze látja a hibáinkat és gyengeségeinket is.

Vajon meglátja bennünk felragyogni Krisztust?

Kedvet kap arra, hogy Ő is ilyen módon élje az életét?

Nem biztos, hogy a két kérdésre igen lenne a válasz.

Pedig erre hív az evangélium. Lássák az emberek az életünkben a képmutatás nélküli hitet, a megalkuvást nem ismerő szeretetet és beszédünk tisztaságát.

Legyünk jó értelemben példaképek, olyanok, akik Isten szeretetét tükrözzük vissza.

Kegyelem nélkül a hit kevés.

„Mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk e világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. Ezt hirdesd! Ints és feddj teljes határozottsággal: senki meg ne vessen téged!” (Tit 2, 11-15)

„Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” (Róma 12, 1-2)

„Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. A tisztességre legyen gondotok minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben.” (Róma 12, 16-18)

„Isten üdvözítő kegyelme Jézus inkarnációjában, kereszthalálában és feltámasztásában, megjelent. Krisztus váltságművének a gyümölcse, az Isten békessége az evangélium hirdetése által mindenkinek, minden időkre szól.” (Jubileumi kommentár 2386. oldal)

„hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától; hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus, akiből az egész test egybeilleszkedik és összekapcsolódik a különféle ízületek segítségével úgy, hogy minden egyes tagja erejéhez mérten közösen munkálja a test növekedését, hogy épüljön szeretetben.” (Efezus 4, 14-16)

Nekünk, akik Krisztus követői vagyunk minden pillanatban az a kiváltságunk, hogy kapcsolatban lehetünk vele.

Így tudjuk, hogy hova tartunk. Nem hánykolódunk a világban céltalanul.

De jó és felemelő ez!

Persze ez felelősséggel is jár, hiszen nem mondhatjuk azt, hogy nem tudjuk Urunk szándékát.

Ha pedig tudjuk, akkor cselekednünk is kell.

„Erről pedig mit gondoltok? Egy embernek volt két fia. Az elsőhöz fordulva ezt mondta: Fiam, menj el, dolgozz ma a szőlőben! Ő így felelt: Nem akarok. Később azonban meggondolta magát, és elment. Azután a másikhoz fordulva annak is ugyanezt mondta. Ő azonban így felelt: Megyek, uram. De nem ment el.” (Máté 21, 28-30)

Be the first to comment

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.


*